vorm2

DESIGN AWARD ‘Made for Maastricht’

Designday organiseert in samenwerking met MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts and Design) en gemeente Maastricht de Design Award ‘Made for Maastricht’.
Deze jaarlijkse prijsvraag is beschikbaar gesteld door de stad Maastricht, en past in de economische visie ‘Made in Maastricht’: de ambitie om de creatieve maakindustrie in de stad nieuwe impulsen te geven.
De opdracht voor deze prijsvraag spitst zich telkens toe op de stedelijke omgeving van Maastricht: ‘de stedelijke omgeving; een biotoop in ontwikkeling’. Binnen dit overkoepelende thema worden professionele ontwerpers/makers uitgedaagd om innovatieve en esthetische oplossingen te bedenken voor wisselende probleemstellingen.

Designday is een inspirerend en verbindend platform voor ontwerpers en opdrachtgevers in Nederland, België en Duitsland, een community voor designliefhebbers. Designday organiseert o.a. jaarlijks een driedaags designevent in Maastricht voor (inter)nationale ontwerpers die zelf onafhankelijk en toegankelijk design maken. Designday gelooft in design waarin originaliteit, ambachtelijkheid, duurzaamheid en gezond verstand samengaan.

Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) bestaat uit de bacheloropleidingen Fine Arts & Design en de masteropleiding POLIS. Binnen de opleidingen van MAFAD speelt het toepassen van innovatieve materialen en technieken in combinatie met ‘het ambacht’ een belangrijke rol.

De Gemeente Maastricht heeft in haar ‘Economische Visie 2020 Made in Maastricht’ de ambitie verwoord om in Maastricht een sterke creatieve maakindustrie te ontwikkelen, met een goed vestigingsklimaat voor creatieve ondernemers.

><

Het thema

De stad verandert in rap thempo. Meer mensen dan ooit wonen in een stedelijke omgeving. De moderne burger is veeleisend: hij wil allerhande voorzieningen binnen handbereik hebben, hij vindt privacy in de eigen leefomgeving vanzelfsprekend, en zowel mobiliteit als bereikbaarheid staan hoog op de agenda.
Maastricht zette al stevig in op mobiliteit en bereikbaarheid, en liet de afgelopen jaren een aantal grote infrastructurele werken uitvoeren. Zo is de ‘Groene Loper’ – de dubbele tunnel in het A2 tracée – bijna gereed, werd de Noorderbrug voor het oost-west verkeer verlegd, en kreeg de ondergrondse fietsenstalling vóór het NS station gestalte.

Maar ook op kleinere schaal valt er nog veel winst te boeken op het gebied van leefbaarheid in de stedelijke omgeving. Zo is zwerfafval en hondenpoep veel burgers en overheden een doorn in het oog, en zijn er met het schoonmaken van de stad veel kosten gemoeid. Daar kunnen ontwerpers bij helpen.

><

DE OPDRACHT:

Ontwerp een interactief object voor de openbare ruimte om het probleem van zwerfafval en hondenpoep op een positieve manier tegen te gaan/op te lossen.

Zwerfafval en hondenpoep; beide veroorzaken veel ergernis. Slingerende verpakkingen, in parken, op pleinen, hondenpoep op de stoep; het lijken onuitroeibare problemen in de stedelijke omgeving. Maar dat is niet het enige: ook mentaliteit, een passieve houding speelt daarbij een rol. Mensen ergeren zich, klagen over het afval maar lopen gewoon door zonder in actie te komen. Hondenbezitters worden zelden aangesproken op het niet opruimen van de poep van hun hond.

Aan alle ontwerpers van de Design Award ‘Made in Maastricht’ dezelfde uitdaging:
ontwerp een interactief object voor de openbare ruimte om het probleem van zwerfafval en hondenpoep op een positieve manier tegen te gaan/op te lossen.
Een ontwerp dat inspeelt op de bewustwording van het publiek, en op een speelse, competitieve, interactieve en toegankelijke manier jongeren/mensen in beweging brengt; een ontwerp dat op termijn een gedragsverandering teweeg kan brengen.

Een inspirerend voorbeeld van een ontwerp rondom de problematiek van zwerfafval, is ‘De Afvalbank’ waarmee Wouter Vastenouw in 2016 aan de Design Academy Eindhoven afstudeerde.

Aanvullende vereisten van het ontwerp:
> multi-inzetbaarheid op verschillende locaties
> duurzaamheid in materiaalgebruik
> het ontwerp moet ‘hufterproof’ zijn
> het ontwerp moet voldoen aan de geldende veiligheids,- en hygienenormen

><

Ontwerpers

Elke professionele ontwerper/maker uit binnen,- en buitenland kan deelnemen aan deze prijsvraag. Ook – tijdelijke- collectieven kunnen meedingen.

Uit alle inzendingen worden vijf genomineerden geselecteerd. De genomineerde ontwerpen worden gezamenlijk gepresenteerd op de vloer van Designday #13. De organisatie van Designday verzorgt deze presentatie. Bovendien is er voor iedere genomineerde een couvert aan het openingsdiner op vrijdag 25 mei 2018 beschikbaar.
De genomineerden worden in week 18, 2018 bekend gemaakt.
Inzenden kan tot 20 april 2018 (week 16), door een mail te sturen naar info@designday.nl o.v.v ‘DESIGN AWARD Made for Maastricht 2018’.
De prijs wordt tijdens de opening van de 13de editie van Designday, op 25 mei 2018 uitgereikt.

><

 

Genomineerden

In de weken vóór het event worden de ontwerpen van de genomineerden extra in de schijnwerpers gezet. Ze worden getoond in een expositie in een pop-up box in het centrum van de stad. (week 18 & 19)

><

De prijs

De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000, te besteden aan de uitwerking van het ingezonden voorstel: een concreet en gedetailleerd ontwerp, een onderliggende begroting, en offertes van eventueel externe partijen. Voor de financiering van de uitvoerende fase zal de stad Maastricht een externe partij zoeken.

><

Communicatie

De communicatie rondom deze prijsvraag (persberichten, nieuwsbrieven, website, social media), de bekendmaking van de genomineerden én van de winnaar loopt via de kanalen van de gemeente Maastricht, Designday en MAFAD.
Een vertegenwoordiger van gemeente Maastricht maakt de winnaar bekend op de openingsavond van Designday #13.

><

VOORWAARDEN

artikel 1 DOEL
Deze prijsvraag is een samenwerking tussen Designday, MAFAD en gemeente Maastricht. Doel van deze prijsvraag is de herwaardering van het vakmanschap, het ambacht, het métier.

artikel 2 DEELNAME
Aan deze prijsvraag kan elke professionele ontwerper/maker uit binnen- en buitenland meedoen.
Professioneel wordt gedefinieerd als:
> een afgeronde HBO opleiding (binnen- dan wel buitenland) op het gebied van design
> een eigen beroepspraktijk voerend
Ook – tijdelijke- collectieven kunnen deelnemen. Voor elk individu van een collectief gelden in dat geval dezelfde criteria van professionaliteit.

artikel 3 INZENDEN/INSCHRIJVEN
Inzenden kan tot 20 april 2018.
Inzendingen moeten worden gericht aan de organisatie van Designday: info@designday.nl
Kasteel Neubourgweg 40
6222 SG Maastricht
o.v.v. ‘DESIGN AWARD Made for Maastricht 2018’.
De inzendingen worden in eerste instantie gescreend op de criteria uit artikel 2.
Na screening worden de inzendingen ingeschreven als deelnemend aan deze prijsvraag.
Wanneer een inzending afwijkt van de gestelde criteria voor deelname, wordt deze buiten verdere beoordeling gelaten.

artikel 4 HET ONTWERP
> het ontwerp moet orgineel zijn, mag niet eerder zijn uitgevoerd en niet op de markt zijn.
> het ontwerp moet duurzaam zijn.
> het ontwerp moet voldoen aan de opdracht.

>>

artikel 5 WIJZE VAN INZENDING
Het ontwerp kan op verschillende manieren worden aangeboden:
> Een technisch tekening met verschillende aanzichten
> Een schaalmodel/maquette
> Een filmpje
> Een digitale presentatie

Digitale presentaties kunnen worden aangeleverd op USB stick, via Wetransfer, of via clouddiensten zoals Dropbox of Google Drive.

Elk ontwerp dient vergezeld te zijn van een textuele onderbouwing van maximaal 500 woorden.
Daarin moet zijn opgenomen:
> Contactgegevens: naam, adres, site, mailadres, telefoonnummer(s)
> Bankgegevens van de inzender: IBAN en BIC
> BTW nummer

Elk onderdeel van de inzending moet voorzien zijn van naam en adres van de inzender.

artikel 6 JURY/JURERING
De jury is vijfkoppig en bestaat uit de volgende partijen:
> Chequita Nahar, directeur MAFAD (Maastricht Academy of Fine Arts & Design)
> Saskia van Stein, directeur Bureau Europa
> Marieke Kluiters, stedenbouwkundig ontwerper gemeente Maastricht
> Katja Lucas, Dutch Design week
> René Holten, industrieel productontwerperEr wordt gejureerd op de volgende criteria:
> het ontwerp moet voldoen aan de opdracht.
> originaliteit (niet eerder uitgevoerd en niet op de markt.)
> duurzaamheid
> artisticiteit
> vakmanschap: in het ontwerp komen goed ontwerp en goed gebruik van techniek en materiaal samen
De beslissing van de jury is bindend. Er kan niet over worden gecorrespondeerd.

artikel 7 PRIJZENGELD
De winnaar van deze prijsvraag ontvangt € 5.000,-.
Dit bedrag dient te worden besteed aan de concrete uitwerking van het ingezonden ontwerp, compleet met onderliggende begroting.
De uitvoering van het ontwerp dient uiterlijk 12 maanden na toekenning van de prijs te zijn gerealiseerd, en zal tijdens de #14 Designday in 2019 worden getoond.

artikel 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM
8.1 Het intellectueel eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten die rusten op het ontwerp komen toe aan de inzender. De inzender staat ervoor in dat zijn of haar ontwerp een eigen creatie is, die geen inbreuk maakt op enig recht van een derde.
8.2 Door deelname aan deze wedstrijd geeft de inzender Designday, MAFAD en de Stad Maastricht onherroepelijk het recht om te publiceren over zijn of haar ontwerp, zonder dat over zo’n publicatie vooraf ruggespraak wordt gehouden met de deelnemer.
8.3 De deelnemer mag zijn of haar ontwerp niet vóór de inzending (en tot en met de prijsuitreiking) publiceren, te koop aanbieden, exposeren of anderszins openbaar maken, tenzij Designday daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

><